›  Aktualności       ›  Firma       ›  Kontakt       ›  Mapa serwisu
  
Informacja telefoniczna:
z telefonów stacjonarnych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
z telefonów komórkowych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
Newsletter
Nowości, zmiany w rozkładzie, promocje.
   

Taryfa przewozu osób i bagażu

Zarządzenie Nr 2/1/2017
Prezesa Zarządu PKS w Koninie S.A.


z dnia 1 lutego 2017r.

w sprawie ustalenia cen za przewóz osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam zmianę cen za przewóz osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Zmianę ceny za bilety jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 1 do Taryfy;/li]
Zmianę ceny za bilety okresowe w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 2 do Taryfy; Zmianę ceny za bilety miesięczne imienne w komunikacji zwykłej, dla kursów dalekobieżnych do miejscowości: Bydgoszcz, Łódź, Toruń i z powrotem - Załącznik nr 4 do Taryfy; Zmianę cen za bilety miesięczne imienne z ulgą 51% w komunikacji zwykłej dla kursów dalekobieżnych do miejscowości: Bydgoszcz, Łódź, Toruń i z powrotem - Załącznik nr 5 do Taryfy; Zmianę cen za bilety miesięczne imienne w komunikacji przyspieszonej do miejscowości: Toruń, Wrocław i z powrotem - Załącznik nr 6 do Taryfy; Zmianę cen za bilety miesięczne imienne z ulgą 51% w komunikacji przyspieszonej do miejscowości: Toruń, Wrocław i z powrotem - Załącznik nr 7 do Taryfy; Zmianę cen za bilety miesięczne imienne i sieciowe w kursach PKS i MZK w komunikacji zwykłej - Załącznik nr 8 do Taryfy; Zmianę ceny za przewóz osób obwiązującą na trasie Konin D.A.- Licheń, Licheń-Konin D.A. - Załącznik nr 9 do Taryfy.
2. W prowadzam zmianę wysokości ulgi handlowej- pkt 19 Taryfy, na 12% dla uczniów do lat 24, studentów do lat 26 w kursach komunikacji zwykłej do: Bydgoszczy, Łodzi i Torunia (dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub studencka).

§ 2

Tabele cen do niniejszego Zarządzenia uwzględnia taryfa przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej z dnia 1 lutego 2017 r. stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 5/01/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

§ 4

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik działu ds. obsługi komunikacji pasażerskiej

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa PKS w Koninie S.A.
Nr 2/1/2017 z dnia 1 lutego 2017r.

T A R Y F A
przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji samochodowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TARYFY

1. Taryfa niniejsza obowiązuje przy zarobkowym regularnym przewozie osób i rzeczy (bagażu, zwierząt) autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. i zawiera następujące tabele opłat (załączniki):

Tabela opłat za bilety jednorazowe, jednorazowe z ulgą 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% , oraz miesięczne imienne, miesięczne imienne z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% w komunikacji zwykłej na terenie gmin powiatu Tureckiego.

Nr 1 Tabela cen w komunikacji zwykłej:
za bilety jednorazowe za bilety jednorazowe z ulgą 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne za bilety miesięczne imienne z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%
Nr 2 Tabela cen za bilety okresowe w komunikacji zwykłej

Nr 3 Tabela cen w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej:
za bilety jednorazowe za bilety jednorazowe z ulgą 37%, 51%, 78%, 95% za bilety miesięczne ogólnodostępne za bilety miesięczne imienne z ulgą 37%, 49%, 51%, 78%
Nr 4 Tabela cen za bilety miesięczne imienne dla kursów dalekobieżnych do miejscowości Bydgoszcz, Łódź, Toruń w komunikacji zwykłej.

Nr 5 Tabela cen za bilety miesięczne imienne z ulgą 51% dla kursów dalekobieżnych do miejscowości Bydgoszcz, Łódź, Toruń w komunikacji zwykłej.

Nr 6 Tabela cen za bilety miesięczne imienne w komunikacji przyspieszonej do miejscowości: Toruń, Wrocław i z powrotem.

Nr 7 Tabela cen za bilety miesięczne imienne z ulgą 51% w komunikacji przyspieszonej do miejscowości: Toruń, Wrocław i z powrotem.

Nr 8 Tabela cen za bilety miesięczne imienne i sieciowe w kursach PKS i MZK w komunikacji zwykłej.

Nr 9 Tabela cen obowiązująca na trasie Konin D.A.- Licheń, Licheń-Konin D.A.

Nr 10 Tabela cen za bagaż i przewóz zwierząt.

Do tabeli cen za bilety normalne obowiązuje:
Strefa M – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Stare Miasto Strefa 0 – obowiązuje pomiędzy przystankami na terenie miasta Konin oraz do miejscowości: Brzeźno, Kraśnica, Rumin, Stare Miasto, Wola Łaszczowa, Żychlin. Strefa I – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Ślesin (s.I) i Kramsk Strefa I’ – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Ślesin (s.II) Strefa I” – obowiązuje na terenie miasta Koło, oraz do przystanków w Koninie - Marantów, FUGO, Maliniec Huta Strefa II – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Rychwał Strefa II’ – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Sompolno Strefa II” – obowiązuje w kursach promocyjnych dla mieszkańców Gminy Skulsk i Wierzbinek Bilet za 1,50 zł obowiązuje pomiędzy przystankami: Konin D.A – Konin D.K. - Konin Rondo (przystanki: Aleje 1 Maja przy „Polsrebrze” i basenie, na ul. Przemysłowej przy „Horteksie”) i z powrotem, oraz pomiędzy przystankami: Słupca D.A – Słupca D.K. i z powrotem.
2. Taryfa nie ma zastosowania w komunikacji regularnej - specjalnej i do przewozów międzynarodowych.

3. Zmiany taryfy ogłasza Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

4. Odległość taryfową przewozu ustala się według pomiarów dokonanych na podstawie wskazań licznika kilometrowego pojazdu między punktami zatrzymania się autobusu, zwanym przystankami autobusowymi i podaje się ją w cennikach biletowych dla każdej linii oddzielnie.

5. Do ustalenia ceny biletu za przewóz do lub z przystanku na terenie miasta (miejscowości) z większą niż jeden liczbą przystanków przyjmuje się rzeczywistą odległość przewozu między tymi przystankami, zaokrągloną do pełnych kilometrów (odległość poniżej 500 m opuszcza się, a odległość 500 m i więcej zaokrągla się wzwyż), ale nie krótszą niż 1 km.

6. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do miejscowości leżącej obok trasy głównej ponownie wraca na trasę główną na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.

7. Opłatę za przewóz osób ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, z właściwej strefy taryfowej lub kilometrowej, po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień przysługujących podróżnym do korzystania z ulg przejazdowych.

8. Cenniki biletowe podaje się do wiadomości publicznej za pomocą wywieszek w poczekalniach dla podróżnych przy kasach biletowych i autobusach itp.

9. Bilety na przejazd autobusami PKS w Koninie S.A. sprzedawane są: jednorazowe przez obsługę autobusu; miesięczne w kasach biletowych przedsiębiorstwa.

10. Bilet imienny miesięczny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna. Do ich nabycia w komunikacji zwykłej i pospiesznej z ulgą 37%, 49%, 51%,78%,93% uprawnieni są:

93% Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; 78% Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 24 roku życia, studenci do 26 roku życia z miejsca zamieszkania do placówek szkolno-pedagogicznych lub leczniczo-rehabilitacyjnych i z powrotem; 51% Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; Studenci do ukończenia 26 roku życia i słuchacze kolegiów nauczycielskich. Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia ulga przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. Doktorant do ukończenia 35 roku życia; 49% Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do 24 roku życia; 37% Osoby niewidome lub ociemniałe jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 33% Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, oraz szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy;
11. Bilety miesięczne ogólnodostępne normalne i ulgowe wydawane są z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego.

12. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach tam lub z powrotem z innego środka komunikacji, bilet miesięczny wydawany jest z ważnością na przejazd w jedna stronę. Za taki bilet pobiera się połowę ceny.

13. Jeżeli przejazdy w kierunku tam odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku z powrotem, do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.

14. Przy zakupie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej z ulgą 37%, 49%, 51%,78%,93%, 95%, 100% uprawnieni są:

100% Senatorowie i posłowie; Funkcjonariusze straży granicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych – ochrona szlaków komunikacyjnych; dla dzieci do 4 roku życia na kolanach osoby dorosłej; 95% Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, (osoba pełnoletnia); Przewodnik osoby niewidomej lub ociemniałej (osoba po 13 roku życia lub pies-przewodnik); 93% Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; 78% Dzieci do 4 roku życia zajmując miejsce siedzące; Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 24 roku życia oraz studenci do 26 roku życia, oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, ośrodka leczniczego, rehabilitacyjnego i z powrotem; Inwalida wojenny I grupy i wojskowy I grupy; Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; Żołnierze niezawodowej służby wojskowej ( z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej), oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych; Umundurowani funkcjonariusze straży granicznej, celnicy, policjanci, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz innych organów porządkowych podczas niektórych czynności służbowych; 51% Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; Kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne; 49%Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; 37% Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; Osoby niewidome lub ociemniałe jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w zawiązku z udziałem w działaniach poza granicami państwa; Inwalidzi wojenni i wojskowi II i III grupy.
15. Podróżny zobowiązany jest do każdorazowego okazania obsłudze autobusu i innym osobom uprawnionym do kontroli, dokumentów poświadczających uprawnienia pasażera do zakupu biletu ulgowego z ulgą ustawową.

16. Dwóch i więcej uprawnień do ulgowego przejazdu, wynikającego z różnych tytułów prawnych, nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.

17. Realizacja uprawnienia do korzystania z przejazdu z ulgą ustawową od opłat normalnych uzależniona jest od spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w przepisach szczególnych w tym zakresie.

18. W sprawie ulgowych przejazdów mają zastosowanie oddzielne przepisy, które zawarte są w:
ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 grudnia 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodną służbę wojskową (Dz. U. Nr 208, poz.1774); art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze zm.); ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz.1824, ze zm.) § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132).
19. Ponadto stosuje się ulgi handlowe przy zakupie biletu jednorazowego dla:
dla dzieci do lat 7 w wysokości 70% na przejazdy w kursach pospiesznych; uczniów do lat 24, studentów do lat 26 w wysokości 10% w kursach pospiesznych i przyspieszonych do: Katowic, Wrocławia i Torunia (dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub studencka); uczniów do lat 24, studentów do lat 26 w wysokości 12% w kursach komunikacji zwykłej do: Bydgoszczy, Łodzi i Torunia (dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub studencka). Emeryci i renciści powyżej 65 lat w wysokości 10%, za okazaniem legitymacji w kursach pospiesznych i przyspieszonych do: Katowic, Wrocławia i Torunia. ulgę komercyjną 50% za bilety jednorazowe (zaokrąglenie do 0,10 zł), w strefie do 35 km dla komunikacji zwykłej na terenie gmin powiatu tureckiego.
20. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd zgodnie z przepisami dokonuje, na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji i obliczenia zwracanej należności jest niewykorzystany oryginał biletu (paragon fiskalny), przesłany przewoźnikowi po wcześniejszym uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.

21. Podróżny ma prawo przewieźć 1 sztukę bagażu podręcznego bezpłatnie na kolanach lub nad i pod miejscem, które zajmuje. Ciężar bagażu nie może przekraczać 20 kg, a łączne wymiary (długość, szerokość, wysokość) nie mogą przekraczać 200 cm. Za każdą następną sztukę bagażu podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę określoną w Załączniku nr 10 do Taryfy

22. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.

23. Wysokość opłaty dodatkowej ustalam w następujący sposób:
za bezbiletowy przejazd - 200,00 zł;
za brak biletu bagażowego - 60,00 zł.

24. Obsługi autobusowe mają obowiązek wydawania biletów na przejazdy z ulgą 100% zgodnie z ustawą dotyczącą ulg z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.).

25. 25. Biletów z ulgą 100% przejazdu nie wydaje się dla:
posłów i senatorów, dzieci do lat 4 objętych ulgą na podstawie ustawy, osób uprawnionych na podstawie legitymacji wydanych od przewoźnika, pracowników przewoźnika i członkom ich rodzin.
Taryfa obowiązuje od dnia 16 lutego 2017r.

  Tabela opłat za bilety w komunikacji zwykłej na terenie powiatu Tureckiego   33.024 kB
  Załącznik Nr 1 do Taryfy   36.685 kB
  Załącznik nr 2 do Taryfy   31.760 kB
  Załącznik nr 3 do Taryfy   33.817 kB
  Załączniki nr 4 i 5 do Taryfy   23.345 kB
  Załączniki nr 6 i 7 do Taryfy   23.287 kB
  Załącznik nr 8 do Taryfy   34.266 kB
  Załączniki nr 9 i 10 do Taryfy   29.778 kB
  Uprawnieni do korzystania z ulg ustawowych   41.962 kB
  Inne postanowienia   9.989 kB


Start         Przewozy pasażerskie         Wynajem autobusów         Ośrodek szkolenia kierowców         Serwis usługi motoryzacyjne         Pozostała oferta         Aktualności         Firma         Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
62-510 Konin  |  ul. Zakładowa 4  |  tel. +48 63 242 20 11  |  fax. +48 63 / 242 40 82
E-mail: sekretariat@pkskonin.pl  |  Internet: www.pkskonin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Konin S.A. Projekt i realizacja KAMPEKI